Zápis z valné hromady TJ Sokol Nymburk

Zápis z valné hromady TJ Sokol Nymburk, konané dne 14. března 2017 v 18.00 hod.
ve vinárně restaurace „U Kotherů“ v Nymburce
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil br. Mezlík, který přivítal všechny přítomné, včetně hostů a br. Josefa
Těšitele, zástupce Kolínské župy Tyršovy.
Br. Mezlík ve svém úvodním projevu zmínil důležité 155. Výročí od založení první sokolské
tělocvičné jednoty a zdůraznil historický význam Sokola. Dále seznámil přítomné se
současností sokolské organizace, zmínil počty členů, tělocvičných jednot nebo sportovních
oddílů v ČOS. Br. Mezlík se zamyslel také nad současnými problémy organizace, především
těmi finančními. Dále apeloval na současnou generaci členů Sokola, aby dbali na zachování a
rozvoj morálních principů, které byly činovníky TJ Sokol prosazovány již od počátku. Na
úplný závěr promítl br. Mezlík oficiální videozáznam, který vznikl u příležitosti zmíněného
výročí.
2. Volba komisí
Valná hromada hlasovala o návrhu, aby členové návrhové komise vykonávali zároveň funkci
mandátové komise.
Valná hromada zvolila mandátovou a návrhovou komisi ve složení:
Jitka Melíšková, Petr Kubíček, Petr Slanička
Mandátová a návrhová komise zvolila svou předsedkyní Jitku Melíškovou.
Sestra Melíšková seznámil přítomné s faktem, že i letos byli účastníci valné hromady voleni
dle delegačního principu, se kterým byli předsedové oddílů a odborů seznámeni již před
konáním valné hromady. V něm je jednoznačně řečeno, že každý oddíl a odbor může na VH
vyslat ¼ svých zletilých členů registrovaných k 31. 12. 2016. Pro VH 2017 se tedy vycházelo
z následujících čísel:
odbor, oddíl dospělí max. počet delegátů na VH 2014
Horolezecký oddíl 7 2
Karate 13 3
Silový trojboj 45 11
Šachy 22 6
Všestrannost 47 12
Celkem 134 34
Počet zletilých členů jednoty činí ke dni konání valné hromady 134, maximální počet
kandidátů VH 2017 činí 34 delegátů.
V době zahájení valné hromady bylo přítomno 30 delegátů a 7 členů výboru. Valná hromada
byla tedy usnášeníschopná.
2
Valná hromada jednomyslně schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem
jednoty takto:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
4. Vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2016
5. Zpráva starosty
6. Zprávy předsedů oddílů a odborů
7. Zpráva hospodáře
8. Zpráva kontrolní komise
9. Různé, diskuse
10. Usnesení a závěr
3. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
Br. Ivan Mezlík provedl kontrolu usnesení z minulé valné hromady. Bylo konstatováno, že
většina uložených úkolů byla splněna. Členská základna v roce 2016 byla oproti roku 2015
ponížena o 11 členů.
4. Vyhodnocení nejlepších sportovců TJ roku 2016
Starosta br. Vacek předal pamětní poháry nejlepším sportovcům TJ pro rok 2016, kteří se
umístili v tomto pořadí: 1. Pavol Demčák (silový trojboj), 2. Karel Ruso (silový trojboj),
3. Alena Krčmářová (silový trojboj), 4. Jiří Krčmář (silový trojboj), 5. Ladislav Novák
(karate) 6. Jaromír Sršeň (silový trojboj), 7. Miroslav Slovák (karate)
Starosta br.Vacek předal také pamětní plakety za dlouhodobou činnost, příkladný přístup
a přínos TJ Sokol Nymburk Josefu Růžičkovi a ocenil věcnými dary i činnost dívek z
„Holčičího cvíča“ Terezy Duškové a Elišky Raticové.
5. Zpráva starosty
Starosta br. Vacek ve své zprávě zaměřil především na zhodnocení uplynulého období.
Vyzdvihl práci cvičitelů a cvičitelek, kteří ve své programové náplni kladou velký důraz na
práci s dětmi. Hovořil o významu oddílu všestrannosti, který sdružuje také mnohé skupiny
rekreačních sportovců z rozličných sportovních odvětví. Dále Br. Vacek zmínil nejdůležitější
faktory a aspekty ovlivňující chod tělocvičné jednoty, především pak faktory ekonomické.
Promluvil o podmínkách dotačních programů MŠMT, který s sebou přinesl možnost navýšení
rozpočtu jednoty, ale znamenal také velkou administrativní zátěž. Br. Vacek zmínil největších
a nejzásadnějších investice, výdaje a příjmy za uplynulé období. Zmíněna byla také
problematika havarijního stavu suterénu sokolovny a byl nastíněn návrh řešení, včetně
přislíbené dotace od města Nymburka ve výši 500 000 Kč. Celou finanční situaci TJ Sokol
Nymburk označil však br. Vacek za stabilizovanou, a to i díky dotacím a grantům plynoucím
především z ČOS a finančních zdrojů města Nymburk, jehož spolupráci s TJ Sokol Nymburk
označil za velmi pozitivní. Díky výše zmíněnému a také díky činnosti starosty a výboru
nymburského sokola disponuje T.J. Sokol Nymburk finanční rezervou, kterou chce využít na
opravu suterénu, případně rekonstrukci podlahy v sále sokolovny.
Dalším bodem zprávy byla zmínka o poklesu členů i cvičitelů a zamyšlení se nad současným
problémem s naplněním volného času dětí a mládeže, kde převládá pasivní způsob nad
aktivním vyhledáváním sportovních, skupinových, organizovaných i neorganizovaných
pohybových aktivit. Závěrem br. Vacek poděkoval všem členům za píli a odhodlání a
cvičitelům za jejich náročnou a obětavou práci a dále ještě jednou zmínil význam spolupráce
3
s městem Nymburk, které nymburský Sokol podporuje. Následovalo již jen pozvání na XVI.
všesokolský slet v roce 2018 a závazek všech členů tělocvičné jednoty pro nastávající období
pracovat v každodenní činnosti napříč sportovními oddíly i odborem sokolské všestrannosti.
6. Zprávy předsedů oddílů a odborů
Zpráva náčelnice
Zprávu přednesla ses. Jitka Melíšková, která informovala přítomné o pestré nabídce různých
druhů cvičení pro ženy, rodiče s dětmi, předškoláky, a školáky. Zhodnotila také pestrou škálu
činností a aktivit odboru všestrannosti, který v uplynulém roce uspořádal mnoho sportovních,
kulturních i vzdělávacích akcí především pro děti, ale i širokou veřejnost. Zmínila se také o
chystaných akcích či novinkách pro rok 2017. Poděkovala všem cvičitelům a cvičitelkám za
spolupráci a zdůraznila nutnost spolupráce mezi jednotlivými oddíly TJ Sokol Nymburk.
Zpráva místostarosty
Místostarosta br. Šimáček také zhodnotil činnost oddílu sokolské všestrannosti. Vyzdvihl
aktivitu všech oddílů a s potěšením konstatoval zájem o cvičení všech věkových kategorií,
především dětí a mládeže. Informoval o dosažených výsledcích a zdůraznil některé novinky
ve vybavení sokolovny, jako je rekonstrukce osvětlení či multifunkční duchna. Promluvil o
některých chystaných projektech či úpravách sokolovny nebo jejího okolí. Představil také
fotografickou publikaci, která mapuje činnost TJ Sokol Nymburk v roce 2016. Dále přednesl
zprávu o činnosti ve florbalu, úspěších a uspořádaných turnajích.
Zpráva oddílu karate
Br. Bašus informoval o činnosti oddílu karate a to především o účasti na soutěžích a o jejich
pořádání. Oddíl v roce 2016 uspořádal Wakizaši cup, který je mezi jeho účastníky stále více
oblíben. Dále seznámil přítomné o koncepci náborových akcí vyhlašovaných za účelem
získávání nových členů. Pohovořil o doškolení trenérů i soustředění na Vesláku během letních
prázdnin 2016. Zmínil úspěchy členů oddílu, kteří se stali krajskými přeborníky a nominovali
se na mistrovské soutěže ČR.
Zpráva šachového oddílu
Br. Dudek informoval o počtu členů oddílu. Všechny přítomné zároveň seznámil s výsledky
dosahovanými v roce 2016. Konstatoval, že ve všech stupních soutěží si členové oddílu vedli
velmi dobře a že družstva šachu TJ Sokol Nymburk z žádné soutěže, ve které působí,
nesestoupí. Informoval pak přítomné o uplynulém ročníku turnaje v rapid šachu, který oddíl
pořádal, promluvil o jeho úspěchu, hojné účasti, včetně nejlepšího hráče ČR Davida Navary, i
zájmu představitelů města i médií. Dále zdůraznil fakt, že v roce 2017 bude oddíl pořádat
turnaj znovu a všechny přítomné na turnaj pozval.
Zpráva předsedy oddílu silového trojboje
Předseda oddílu br. Vacek informoval o výsledcích oddílu silového trojboje na národních i
mezinárodních soutěžích. Konstatoval, že oddíl je stále zařazen mezi vybrané oddíly
dospělých, které jsou podporovány v rámci ČOS. Hovořil však důrazně o problematice práce
s mládeží a především o klesající tendenci v oblasti reprezentace, výkonů a přístupu sportovců
oddílu k aktivní činnosti. Zmínil stále se nedařící cíl rozšířit členskou základnu o mladé
sportovce.
Závěrem pohovořil o úspěchu člena oddílu silového trojboje Pavla Demčáka, který se stal
v hlasování veřejnosti druhým nejúspěšnějším sportovcem města Nymburk za rok 2016.
4
Zpráva předsedy horolezeckého oddílu
Předseda oddílu Ivan Mezlík seznámil přítomné se stavem členské základny horolezeckého
oddílu. Konstatoval, že oddíl v uplynulém období zaznamenal nárůst o 4 členy. Činnost
oddílu se soustředila především na práci s dětmi a mládeží. Podařilo se rozšířit počty
licencovaných instruktorů lezení, proto také oddíl mohl pořádat různé akce pro žáky
nymburských organizací pracujících s dětmi a mládeží..
Br. Ivan Mezlík seznámil přítomné s nejúspěšnějšími projektem loňského roku, kterými byly
otevřené závody v lezení s názvem Polabský pavouk. Dále seznámil přítomné s chystanými
akcemi a pozval všechny přítomné i jejich svěřence na lezeckou stěnu. Závěrem zdůraznil
snahu vedoucích lezeckého oddílu rozvíjet v dětech všestrannost a celkovou pohyblivost, ale
také schopnost spolupráce, kamarádství a kladný vztah k přírodě.
7. Zpráva hospodářky
Zprávu přednesla ses. Mezlíková, která zhodnotila hospodaření TJ jako rentabilní. Prohlásila,
že hospodářský výsledek je v roce 2016 velmi uspokojivý. Před uplatněním odpisů
nemovitého majetku byl vykázán zisk 328 tis. Kč, po uplatnění odpisů je celkový
hospodářský výsledek 32 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je o 482 tis. Kč lepší, než
v roce 2015. Ses. Mezlíková seznámila přítomné s výší výnosů a nákladů. Největšími
položkami výnosů byly tržby z dotací, pronájmu, reklamy a oddílových příspěvků, největšími
nákladovými položkami byly platby za energie (plyn, elektrická energie, vodné a stočné).
Zůstatek v pokladně činil k 31.12.2016 174 Kč, na účtu 530 873,12 Kč.
8. Zpráva kontrolní komise
Zprávu přednesla předsedkyně komise ses. Rusová. Informovala o provedené kontrole
hospodaření TJ, která proběhla dne 9. 3. 2017 ve složení: předseda Ing. Eva Rusová, členové
Ing. Helena Koppová, Ing. Vladimír Zich. Konstatovala, že byly porovnány zůstatky na
bankovním výpise s údaji v účetnictví – souhlasí. Dále byly porovnány zůstatky všech účtů
hlavní účetní knihy se zůstatky vykázanými ve výkazu zisků a ztrát a v rozvaze k 31. 12. 2016
– souhlasí.
Při namátkové kontrole dokladů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Pokladní zůstatek
souhlasí s účetnictvím.
Na základě provedené kontroly doporučila kontrolní komise valné hromadě účetní závěrku za
rok 2016 ke schválení.
9. Různé, diskuse
Na úvod diskuse seznámil br. Vacek přítomné s procesem vypracování Výroční zprávy TJ
Sokol Nymburk, která bude sestavena z jednotlivých zpráv schválených na valné hromadě.
Výroční zpráva je jednou z podmínek pro získání dotací z investičního programu státní
podpory sportu pro rok 2017.
Dále vystoupil zástupce župy Tyršovy br. Josef Těšitel, který poděkoval výboru za výbornou
spolupráci v uplynulém období, ještě jednou připomněl významné výročí a pozval všechny na
chystaný všesokolský slet.
Následoval příspěvek ses. Hozákové, která poděkovala členkám Věrné gardy za vedení
cvičebních jednotek.
5
10. Usnesení a závěr
1. Valná hromada schvaluje
– zprávu starosty
– zprávy předsedů oddílů a odborů
– zprávu kontrolní komise
– účetní závěrku za rok 2016
2. Valná hromada bere na vědomí
– zprávu hospodářky
3. Valná hromada ukládá
– pokračovat v činnosti všech oddílů a odborů
– rozšířit řady cvičitelů
– získat nové členy
– propagovat Sokol v médiích
– zajišťovat údržbu budovy sokolovny
– vytvořit Výroční zprávu TJ Sokol Nymburk za rok 2017
Hlasování o návrhu usnesení:
pro 37, proti 0, zdržel se 0
V Nymburce dne 16. března 2017
Zapisovatel: Mgr. Ivan Mezlík Starosta: Miroslav Vacek
Předseda návrhové komise: Jitka Melíšková Předseda volební komise: Pavel Šimáček
Člen návrhové komise: Petr Slanička Místostarosta: Pavel Šimáček